İdare Hukuku

İdare Hukuku

İdare Hukuku

Kamu yönetimi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşların kişiler karşı olan yetki ve sorumlulukları ve işleyişlerini inceleyen hukuk dalı idare hukuku olarak isimlendirilmektedir. Diğer hukuk dalları gibi temelini anayasadan alan bu hukuk dalı, kamu yararını gerçekleştirmek ve idarenin işleyişini belirlemektedir. 

Bu sebeple de idarenin gerçekleştirdiği idare işlemler hem gerçek hem de tüzel kişileri yakından ilgilendirmektedir. İşlemlerde hukuka aykırı durumların yer alıyor olması ve bu aykırılıkları giderilmesi idare hukukunun konusudur. 

İdare Hukuku Kapsamında Hangi Davalar Açılabilir?

  • İptal davaları,
  • Kentsel dönüşüm hukuku ve iptali davaları
  • Devletin özel mülkiyetinde yer alan taşınmazlar için düzenlenen ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin iptali davaları
  • Tam yargı davaları
  • İdarenin düzenleyici işlemlerinin iptali davaları
  • Belediye cezalarına karşı açılan davalar
  • Kamu ihaleleri hakkında meydana gelebilecek ihtilafların mahkemeye taşınması durumlarındaki davalar
  • Kanunda açık bir şekilde idare mahkemelerinin görevlendirildiği davalar
  • Kamu hizmetlerinin yürütülmesi adına uygulanan sözleşmeler sebebiyle taraflar arasında çıkan anlaşmazlıklara ilişkin davalar

İdare Mahkemesinde Yargılama Sistemi Nasıldır?

İdare mahkemeleri kanunlar kapsamında yazılı yargılama sistemini kullanarak yargılama yapmaktadır. İdari yargılama sürecinde analiz ve incelemelerin tamamı evraklar üzerinden gerçekleştirilmektedir. İdare mahkemesi, davaların açılmasının ardından gerekli gördüğü tüm bilgi ve belgeleri talep etme hakkına sahiptir. 

Davanın tarafları idare hukuk kuralları kapsamında davalarını açtıktan sonra davaya ilişkin delillerin tespit edilmesini istemek için Danıştay ve Vergi Mahkemeleri’ne başvuruda bulunabilir. Bu mahkemelerde de yargılama işlemleri evraklar üzerinden yapılacaktır.